Deze John West website (de “site”) wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u ongewijzigd akkoord gaat met de voorwaarden, condities en mededelingen zoals hierin vermeld. Door gebruik te van deze site stemt u in met alle genoemde voorwaarden, condities en mededelingen. LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID ALSTUBLIEFT GRONDIG VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE (deze “site”). Door toegang te krijgen tot deze site of door deze te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, condities en toepasselijke wetgeving. Indien u hiermee niet akkoord gaat mag u deze site niet gebruiken.

JWH (John West Holland B.V.) behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en mededelingen waaronder deze site wordt aangeboden te wijzigen, waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten verbonden aan het gebruik van deze site. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van de voorwaarden en condities.

Toegang tot de site is toegestaan op een tijdelijke basis en JWH behoudt zich het recht voor om de diensten die via de site worden aangeboden zonder aankondiging te staken of aan te passen. JWH is niet aansprakelijk indien de site, om wat voor reden dan ook, op enig moment of gedurende enige periode onbeschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang van bij ons geregistreerde gebruikers tot gedeelten van de site of de gehele site beperken. Indien u, als deel van onze veiligheidsprocedure, een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie heeft gekozen of ontvangen, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze informatie niet aan derden bekendmaken. JWH heeft het recht om iedere gekozen of ontvangen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord onbruikbaar te maken indien u niet voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, een en ander ter beoordeling van JWH. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen zodat u toegang heeft tot deze site. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot deze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden, evenals dat zij hieraan zullen voldoen. Tenzij anders specifiek is bepaald, is deze site voor uw persoonlijke en niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om informatie, software, producten of diensten verkregen via de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, over te dragen, te vertonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, of hiervan afgeleide producten te creëren. Het is niet toegestaan om illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische symbolen afzonderlijk van de begeleidende tekst te gebruiken. Het is toegestaan om delen van de gegevens op de site te vertonen voor persoonlijk of niet commercieel gebruik en, behoudens uitdrukkelijk bepaalde beperkingen of begrenzingen, elektronisch te kopiëren, te downloaden en een duurzame kopie af te drukken. Ieder ander gebruik van de gegevens op deze site, inclusief maar niet beperkt tot de wijziging, reproductie, distributie, herpublicatie, het vertonen of overdragen van de inhoud van deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JWH is absoluut niet toegestaan. JWH’s status (en dat van iedere geïdentificeerde medewerker) dient altijd, als zijnde de auteur van gegevens op de site, erkend te worden. Indien u een deel van deze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden afdrukt, kopieert of download, zal uw recht om gebruik te mogen maken van deze site met onmiddellijke ingang vervallen en dient u alle kopieën van de gegevens die u heeft gemaakt terug te geven of te vernietigen, een en ander ter keuze van JWH. Intimidatie op de site, op wat voor wijze dan ook, inclusief maar niet beperkt tot intimidatie via e-mail of door onfatsoenlijke of grove taal is ten strengste verboden. Het aannemen van een andere identiteit, inclusief die van een werknemer van JWH, gast of vertegenwoordiger of ander lid of bezoeker van deze site is verboden. Het is niet toegestaan om inhoud, welke smadelijk, lasterlijk, onfatsoenlijk, bedreigend, privacyrechten of publiciteitsrechten schendt, grof, illegaal, of anderszins op bezwaren rust of welke een strafbare overtreding oplevert of aanmoedigt, de rechten van enige partij schendt of anderszins kan lijden tot aansprakelijkheid of een wet schendt, door/via de site te uploaden, te distribueren of anderszins te publiceren. Het is niet toegestaan om commerciële inhoud op de site te uploaden of de site te gebruiken om anderen te verzoeken om deel te nemen aan of lid te worden van een andere commerciële online dienst of organisatie.

JWH is eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten van deze site en alle materialen die daarop gepubliceerd zijn, inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, grafische symbolen, interfaces, of codes en de selectie en ordening. Die werken worden beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen van over de hele wereld. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk te noemen: de “merken”) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van JWH, behoren aan JWH of aan eigenaren die aan JWH het recht en licentie hebben gegeven dergelijke merken te gebruiken, in eigendom toe.

Mededelingen van een vermeende inbreuk op auteursrechten dienen verzonden te worden aan de website’s toegewezen agent. ALLE INLICHTINGEN DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP OF NIET VOLDOEN AAN DE VOLGENDE PROCEDURE ZULLEN NIET BEANTWOORD WORDEN. JWH eerbiedigt de intellectuele eigendom van anderen en wij verzoeken onze gebruikers en bezoekers hetzelfde te doen. JWH zal kennisgeving van vermeende inbreuk in behandeling nemen en onderzoeken en zal geschikte maatregelen nemen op grond van de toepasselijke intellectuele eigendomswetgeving. Na ontvangst van de mededeling zal JWH ieder schendend materiaal of materiaal dat het onderwerp is van een schendende activiteit verwijderen of toegang daartoe onmogelijk maken en zal iedere verwijzing of koppeling naar materiaal of activiteit die schendend is verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken. Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een dusdanige wijze dat dit een auteursrechtelijke inbreuk oplevert, wordt u verzocht JWH de volgende informatie te verschaffen. U wordt er op gewezen dat de mededeling ALLE hierna volgende informatie dient te bevatten teneinde effectief te zijn:

  • een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht dat beweerdelijk wordt geschonden op te treden;
  • een beschrijving van het auteursrechtelijke werk waarvan beweerd wordt dat deze is geschonden;
  • een beschrijving van het materiaal op de site waarvan u beweert dat deze schendend is;
  • uw adres, telefoonnummer en emailadres en alle overige nodige informatie zodat JWH contact met u kunt opnemen;
  • uw verklaring dat u goede gronden heeft om te geloven dat voor het betwiste gebruik geen goedkeuring is gegeven door de auteursrechtelijke eigenaar, haar agent of de wet;
  • uw verklaring, gedaan onder meineed, dat de hiervoor genoemde informatie in uw mededeling juist is en dat u de auteursrechtelijke eigenaar bent of dat u bent gemachtigd om namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht op te treden.

Mededelingen ten aanzien van beweerde schending van auteursrechten dienen gericht te worden aan:

Via post: John West Holland B.V.
Postbus 85240,
3508 AE Utrecht
Via email: Consumentenservice@John-West.nl
(U wordt verzocht als onderwerp “Mededeling van schending” te vermelden.)

BELANGRIJKE MEDEDELING: DE VOOORGAANDE INFORMATIE IS UITSLUITEND GEGEVEN TEN BEHOEVE VAN HET INFORMEREN VAN JOHN WEST HOLLAND B.V. TEN AANZIEN VAN EEN MOGELIJKE SCHENDING VAN UW AUTEURSRECHTELIJKE MATERIAAL. ALLE ANDERE INFORMATIE ZOALS VRAGEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN OF DIENSTEN OF VRAGEN MET BETREKKING PRIVACY ZULLEN NIET OP DEZE WIJZE BEANTWOORD WORDEN.

 

Deze voorwaarden en condities zijn op u van toepassing zodra u toegang krijgt tot de site en/of de registratie heeft voltooid. Deze voorwaarden en condities, of een deel hiervan, kunnen zonder voorafgaande mededeling op ieder moment door JWH gewijzigd of beëindigd worden. De voorwaarden met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken, afwijzing van aansprakelijkheid, aanspraken, aansprakelijkheidsbeperking, vrijwaring, toepasselijke wetgeving, arbitrage en algemeen, zullen ongeacht enige beëindiging van toepassing blijven.

JWH inspecteert niet alle communicatie en materialen verstuurd aan of gecreëerd door gebruikers die toegang hebben tot de site en kan dit ook niet doen. JWH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie of materialen. U erkent dat, doordat u de mogelijkheid wordt gegeven de door gebruikers voortgebrachte inhoud op de site te bezichtigen en te distribueren, JWH slechts als passief kanaal voor dergelijke distributie fungeert en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of activiteiten op de site op zich neemt. JWH behoudt zich echter het recht voor om die communicatie of materialen te blokkeren of te verwijderen waarvan zij van oordeel is dat deze (a) grof, lasterlijk of onfatsoenlijk, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend is (c) in strijd is met een auteursrecht of handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) in strijd is met de wet of regelgeving of (e) kwetsend of anderszins niet acceptabel is, een ander naar het uitsluitende oordeel van JWH. Neem nota van het feit dat iedere persoonlijk te identificeren informatie die door u bekend wordt gemaakt of wordt verzonden door John West Holland B.V. behandeld zal worden in overeenstemming met John West Holland B.V’s Privacy Leidraad.

YMet uitzondering van iedere persoonlijk te identificeren informatie die wij van u ontvangen als gevolg van de richtlijnen zoals vastgesteld door onze Privacy Leidraad, zal ieder materiaal, informatie of andere communicatie door u overgedragen, geupload of bekendgemaakt op deze site (“communicatie”) als niet vertrouwelijk beschouwd worden waarop geen eigendomsrechten rusten. JWH zal geen verplichtingen hebben met betrekking tot de communicatie. JWH en degenen die door haar zijn aangewezen zullen het recht hebben om de communicatie te kopiëren, bekend te maken, te distribueren, te verwerken of anderszins te gebruiken en alle informatie, beelden, geluiden, tekst en andere dingen daarin begrepen voor commerciële en niet commerciële doelen aan te wenden.

U mag de site niet misbruiken door in de wetenschap, virussen, Trojan Horses, wormen, logic bombs, time bombs, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercode ontworpen om negatief effect op het functioneren van computer software of hardware te hebben, te introduceren. Het is niet toegestaan te trachten om onbevoegd toegang te krijgen tot de site, de server waarop de site is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden aan de website. Het is niet toegestaan de site aan te vallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of service aanval. Door overtreding van deze bepaling begaat u een strafbare overtreding ingevolge de Computer Misuse Act 1990. JWH zal iedere dergelijke overtreding aan de betreffende rechtshandhavingautoriteit opgeven en zal met dergelijke instanties samenwerken door uw identiteit aan hen op te geven. In het geval van een dergelijke overtreding vervallen uw rechten ten aanzien van het gebruik van de site onmiddellijk. JWH is niet aansprakelijk voor iedere schade die is ontstaan door een gedistribueerde denial-of-service aanval, virus of ander technologisch schadelijk materiaal waardoor uw computeruitrusting, computerprogramma’s, informatie of ander materiaal waarop eigendomsrechten rusten, geschaad zouden kunnen worden, als gevolg van het gebruik van de site of als gevolg van het downloaden door u van enig materiaal dat daarop bekend is gemaakt of enige website die daaraan gekoppeld is.

Het is toegestaan om onze startpagina te koppelen, onder de voorwaarde dat dit op een eerlijke en legale wijze plaatsvindt en onze reputatie daardoor niet geschaad of misbruikt wordt. U dient te voorkomen dat door de koppeling enige vorm van samenwerking, goedkeuring of steunbetuiging wordt gesuggereerd die niet bestaat. Het is niet toegestaan om te koppelen aan een website waarvan u niet de eigenaar bent. De site mag niet als achtergrond dienen van een andere site en het is niet toegestaan om een andere koppeling te creëren aan een ander deel van de site dan de startpagina. JWH behoudt zich het recht voor om de goedkeuring tot koppeling zonder mededeling in te trekken. De website waaraan gekoppeld is dient in alle opzichten te voldoen aan de voorwaarden zoals weergegeven in deze voorwaarden en condities. Indien u het materiaal op de site op een andere wijze wenst te gebruiken dan hiervoor gemeld, dient u uw verzoek te richten aan Consumentenservice@John-West.nl

 

JWH geeft geen enkele garantie en staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze site of van de inhoud van externe sites. JWH filtert advertenties of andere inhoud die kinderen zouden kunnen zien via onze sites of via zogenaamde “hot-linked” sites niet, en zij zouden inhoud en materialen via internet en/of advertenties kunnen aanschouwen die niet geschikt zijn voor kinderen. Wij moedigen ouders en voogden aan om samen met hun kinderen online te gaan en om te overwegen om elektronische filtersoftware te gebruiken. DEZE SITE EN DE MATERIALEN, INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN IN DEZE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT TEKST, GRAFISCHE SYMBOLEN EN KOPPELINGEN WORDEN GELEVERD “IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT” EN ZONDER ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD. JWH ONTKENT DE AANWEZIGHEID VAN IEDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET INBREUK MAKEN, AFWEZIGHEID VAN COMPUTERVIRUSSEN, EN GARANTIES ONTSTAAN UIT DE MANIER VAN ZAKEN DOEN OF PRESTATIES VOORZOVER EN IN DIE MATE DAT DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. JWH STAAT ER NIET VOOR IN EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE SITE ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT MANKEMENTEN GECORRIGEEERD ZULLEN WORDEN OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN HEBBEN. JWH GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE EN STAAT ER MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE NIET VOOR IN DAT DEZE VOLLEDIG, JUIST, ACCURAAT, ADEQUAAT, BRUIKBAAR, BETROUWBAAR ZIJN OF DAT DE TIJDSPANNE KLOPT. HET IS MOGELIJK DAT DE HIERVOOR GENOEMDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL JWH AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, OF BIJKOMENDE SCHADE, SMARTENGELD OF GEVOLGSCHADE, OF WAT VOOR SCHADE DAN OOK, ZELFS INDIEN JWH VOORAFGAAND OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN, ONGEACHT OF DIT IS GESCHIED OP GROND VAN HET CONTRACT, NALATIGHEID, OF ANDERE GROND ONSTAAN UIT OF VERBAND HOUDENDE MET HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN BESCHIKBAAR VIA DEZE SITE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE MOGELIJKHEID VAN HERSTEL. AANGEZIEN SOMMIGE JURISDICTIES GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN TEN AANZIEN VAN DE DUUR VAN EEN GEIMPLICEERDE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE ZOUDEN DE HIERVOOR GENOEMDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN.

U gaat ermee akkoord om JWH, haar directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers (gezamenlijk te noemen de “Provider”) te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor iedere schade, vergoedingen en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten ontstaan als gevolg van een overtreding van deze voorwaarden en condities of iedere handeling met betrekking tot uw internetaccount (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag), door u of een derde die toegang krijgt tot de site via uw internetaccount.

Uw gebruik van deze site wordt in alle opzichten beheerst door Engels recht. Uitsluitend de Engelse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat ontstaat uit of betrekking heeft op een bezoek aan de site, kennis te nemen. De nalatigheid van JWH om de strikte naleving van enige bepaling in deze voorwaarden en condities af te dwingen kan op geen enkele wijze gezien worden als het afstand doen van enige bepaling of recht. De handelingen tussen partijen, noch het handelsgebruik zal tot een wijziging van deze voorwaarden en condities kunnen leiden. Het is JWH toegestaan om haar rechten en verplichtingen ingevolge deze voorwaarden en condities aan een derde over te dragen zonder dat u ter zake een mededeling ontvangt. JWH staat er niet voor in dat de materialen van deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. JWH staat ook niet in voor de toegang daartoe in landen waar de inhoud illegaal of verboden is. Diegenen die toegang tot de site op een locatie buiten Engeland wensen te krijgen doen dat op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving.

 

JWH kan deze voorwaarden en condities te allen tijde herzien door de wijziging zichtbaar te maken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment actuele voorwaarden en condities te herzien aangezien deze u binden. Bepaalde bepalingen van deze voorwaarden en condities kunnen vervangen worden door uitdrukkelijke wettelijke mededelingen of termijnen die op de betreffende pagina op de site te vinden zal zijn. Voor het laatst herzien op: 15 Oktober 2007