Koptekst

Over John West
Ontdek het verhaal achter elk blikje
Onze Duurzaamheidsbelofte
Onze Producten en Recepten
Vissers Fun

Interactieve sectie

Banner

Privacy Beleid

Introductie

John West Holland B.V. ("JWH") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Deze leidraad (samen met de voorwaarden en condities en andere documenten waarnaar verwezen wordt) vormt de basis op grond waarvan alle persoonlijke informatie die JWH van u verzamelt of die u aan JWH ter beschikking stelt door JWH behandeld zal worden. Leest u alstublieft het onderstaande aandachtig door zodat u de opvattingen en handelswijze van JWH met betrekking tot uw persoonlijke informatie begrijpt en op welke wijze JWH hiermee zal omgaan. Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de "Act"), is de informatiecontroleur John West Holland B.V. – Postbus 85240 - 3508 AE – Utrecht (Nederland) De door JWH aangewezen vertegenwoordiger voor de toepassing van de Act is Jeremy Coles.

1. Verzamelen van informatie

Het is JWH toegestaan om de volgende informatie over u in te zamelen en te behandelen: (a) informatie die door u is verstrekt door het invullen van de formulieren op de website www.john-west.com ("website"). Hieronder valt ook informatie die is verstrekt ten tijde van het registreren voor het gebruik van de website, het inschrijven voor de diensten, het opgeven van materiaal of het verzoeken van nadere diensten. JWH kan u ook om informatie verzoeken wanneer u meedoet aan een wedstrijd of promotie gesteund door JWH en wanneer u een probleem met de website meldt. (b) Het is JWH toegestaan om een aantekening van de correspondentie te maken of deze te bewaren. (c) JWH kan u ook vragen om vragenlijsten in te vullen die JWH gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u niet verplicht bent deze in te vullen. (d) details van uw bezoek aan de website inclusief maar niet beperkt tot traffic-informatie, locatie-informatie, weblog en andere communicatie-informatie en de bronnen waartoe u toegang krijgt.

2. IP adressen en cookies

Het is JWH toegestaan om voor haar systeeminformatie, informatie te verzamelen over uw computer, inclusief (indien beschikbaar) uw IP adres, operating-systeem en browser type. Het betreft hier statistische informatie over de browsing-handelingen en patronen van haar gebruikers en wijst geen individu aan. Op grond van dezelfde reden is het JWH toegestaan om informatie in te zamelen over uw algemeen internetgebruik door gebruikmaking van een cookie-file die is opgeslagen op de hard drive van uw computer. Cookies bevatten informatie die zijn overgedragen naar de hard drive van uw computer. Zij helpen JWH om haar website te verbeteren en om betere en meer persoonlijke service te leveren. Ze stellen JWH in staat om: (a) de omvang van haar publiek te schatten en de vorm van gebruik. (b) informatie op te slaan over uw voorkeuren en haar aldus in staat te stellen om de website aan te passen aan de hand van uw individuele interesses. (c) om uw zoekfuncties te versnellen. (d) te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. U kunt het accepteren van de cookies weigeren door de instellingen in uw browser te activeren waardoor u in staat wordt gesteld de instelling van cookies te weigeren. Echter, indien u deze instelling selecteert zou het kunnen zijn dat u bepaalde delen van de website niet meer kan betreden. Tenzij u uw browser heeft ingesteld zodat cookies worden geweigerd zal het systeem cookies verstrekken wanneer u inlogt op de website.

3. Bewaring van uw persoonlijke informatie

Uw informatie die JWH inzamelt kan overgedragen en opgeslagen worden op een locatie buiten het Europees vrijhandelsgebied. Het kan ook behandeld worden door personeel van JWH die buiten het Europees vrijhandelsgebied werkzaam is. Door uw persoonlijke informatie in te dienen gaat u akkoord met deze overdracht, bewaring en behandeling. JWH zal alle redelijke maatregelen treffen noodzakelijk om te verzekeren dat uw informatie op een veilige wijze en in overeenstemming met deze privacy leidraad wordt behandeld. Alle informatie die u ter beschikking stelt aan JWH is opgeslagen op haar beveiligde servers. Indien JWH u een wachtwoord heeft gegeven (of indien u een wachtwoord heeft gekozen) waardoor u in staat bent bepaalde delen van de website te betreden bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van dit wachtwoord. JWH verzoekt u dit wachtwoord niet te delen met iemand. Spijtig genoeg is het doorgeven van informatie via de internet niet volledig beveiligd. Hoewel JWH haar best zal doen om uw persoonlijke informatie te beschermen kan het de veiligheid van uw doorgegeven informatie niet garanderen. Iedere overbrenging van informatie geschiedt voor uw eigen risico. Zodra JWH uw informatie heeft ontvangen zal het strikte procedures en veiligheidsaspecten in acht nemen om onbevoegde toegang te voorkomen.

4. Gebruikmaken van de informatie

JWH gebruikt informatie over u op de navolgende wijze: (a) om te verzekeren dat de inhoud van de website wordt gepresenteerd op de meest effectieve manier voor u en uw computer. (b) om u informatie te geven over producten of diensten die u van JWH verzoekt of waarvan zij gelooft dat u daarin interesse heeft, indien u heeft aangegeven dat u in dergelijke gevallen benaderd mag worden. (c) om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen u en JWH na te komen. (d) om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve onderdelen van de service wanneer u daarvoor kiest. (e) om u op de hoogte te stellen van veranderingen ten aanzien van de service. JWH kan uw informatie ook gebruiken of bepaalde derden toestaan uw informatie te gebruiken, zodat u via de e-mail, post of telefoon geïnformeerd wordt over producten en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Indien u niet wenst dat JWH op deze wijze gebruik maakt van uw informatie of dat uw informatie aan derden ter beschikking wordt gesteld voor marketingdoeleinden dient u het desbetreffende hokje op het formulier waarmee JWH uw informatie verzamelt aan te kruisen.

5. Openbaring van uw informatie

JWH mag uw persoonlijke informatie aan iedere onderneming die deel uitmaakt van haar groep openbaren, waaronder haar dochterondernemingen, haar houdstervennootschap en diens dochteronderneming zoals gedefinieerd in section 736 van de UK Companies Act 1985. JWH mag uw persoonlijke informatie aan derden openbaren: (a) in het geval dat JWH (een deel van de) onderneming of bezittingen koopt in welk geval JWH uw persoonlijke informatie mag openbaren aan de mogelijke verkoper of koper van genoemde onderneming of bezittingen. (b) indien JWH of een substantieel deel van haar bezittingen door een derde wordt overgenomen, in welk geval de persoonlijke gegevens die door JWH gehouden worden, één van de over te dragen bezittingen zal zijn. (c) indien JWH op grond van een wettelijke verplichting of teneinde te voldoen aan of in het kader van de toepassing van de voorwaarden en condities of een andere overeenkomst of ter bescherming van de rechten, bezittingen of veiligheid van JWH, haar klanten of anderen, de verplichting heeft om uw persoonlijke gegevens kenbaar te maken of te delen. Hieronder wordt begrepen het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties teneinde het beschermen tegen fraude en het verminderen van kredietrisico’s.

6. Uw rechten

U heeft het recht om JWH te verzoeken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken. JWH zal u meestal informeren (voordat informatie wordt verzameld) indien zij de intentie heeft om uw informatie voor dergelijke doeleinden te gebruiken of de intentie heeft om uw informatie aan derden kenbaar te maken voor dergelijke doeleinden. U kunt van uw recht om dergelijk gebruik te voorkomen gebruik maken door het desbetreffende hokje op de formulieren die JWH gebruikt om de informatie te verzamelen aan te kruisen. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met JWH via Consumentenservice@John-West.nl Het is mogelijk dat de website van tijd tot tijd koppelingen heeft naar en van andere websites van JWH's partner netwerken, adverteerders en aangesloten ondernemingen. Indien u gebruik maakt van een dergelijke koppeling naar deze websites, wees u ervan bewust dat deze websites hun eigen privacy leidraden hebben en dat JWH geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze leidraden accepteert. U wordt verzocht deze leidraden te bestuderen alvorens u enige persoonlijke informatie aan deze websites doorgeeft.

7. Toegang tot informatie

De Act geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt gehouden. Uw recht op toegang kan uitgeoefend worden met toepassing van de Act. Ieder verzoek tot toegang kan onderhevig zijn aan een vergoeding zodat de kosten van JWH teneinde aan uw verzoek te kunnen voldoen vergoed worden.

8. Wijzigingen op onze privacy leidraad

Iedere wijziging die JWH in de toekomst maakt op de privacy leidraad zal bekendgemaakt worden op deze pagina en, indien toepasselijk, via e-mail.

9. Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacy leidraad worden aangemoedigd en dienen gericht te worden aan: Consumentenservice@John-West.nl

Promotionele inhoud

Ontdek Waarom Wij Zo Van Vis Houden

Ontdek Waarom Wij Zo Van Vis Houden

Ontdek alle gezonde voordelen van onze vis en leer meer over onze laatste innovaties.

Waarom Houden Wij Van Vis

De John West Geschiedenis

De John West Geschiedenis

Leer de man achter het blikje kennen, samen met de vele ervaringen die we op zee hebben meegemaakt.

Vertel Me Meer

Het John West Assortiment

Het John West Assortiment

Er is meer dan alleen tonijn. Ontdek daarom ook onze andere vissoorten.

Bekijk Onze Producten